Opstaldningsregler (Gældende fra 1. juni 2016)
 
Ved leje af boks på Holte Rideklub skal der udarbejdes opstaldningskontrakt i 2 eksemplarer, som underskrives af såvel klubben som pensionæren. Opstaldningskontrakten hentes ved link her - og udfyldes af pensionæren, der sørger for at den er HRK i hænde til underskrift og kopiering inden hestens indflytning på HRK.
 
Før indflytning betales 1. måneds leje samt depositum iht gældende prisblad. Bokslejen skal betales månedsvis forud, dvs boksleje for marts måned betales 1. marts. Det er et kraqv, at klubbens opkrævninger betales online via betalingskort.
 
Boksen kan ikke fremlejes af pensionæren til andre i tilfælde af sygdom m.v. 

Nye heste der ankommer indtil den 15. i måneden, betaler fuld boksleje. Hvor hesten ankommer efter den 15. i måneden, betales 1/2 boksleje.
Ved leje af heste- eller ponyboks er der samtidig adgang til klubbens faciliteter så som ridehuse, udendørsbaner, rotunde, folde, cafeteria, opbevaringsrum og omklædningsrum mv. iht. til klubbens gældende reglement. Såvel pensionær samt øvrige ryttere skal være medlem af HRK.
 
Pensionæren og evt. parter skal overholde de af personalet udstukne anvisninger om færden på HRK’s etablissement.
 
Lejer må under ingen omstændigheder selv forsyne sig med foder eller strøelse til sin hest/pony. Ønsker lejer anden fodring/strøelse af sin hest/pony end den, som HRK tilbyder iht. gældende prisliste, sker dette for egen regning.
 
Pensionær og evt. parter har pligt til at rydde op og renholde efter sig og sin hest efter endt ridning mv. Ved oprydning forstås, at sadler, hovedtøj, striglekasser, dækkener m.v. opbevares på de af personalet eller ved opslag angivne steder. Ved renholdelse forstås, at som minimum fejes staldgang, vandspiltov, solarium og skridtbånd efter endt brug.
 
Foder må under ingen omstændigheder opbevares indendørs medmindre det sker i lukkede beholdere på de af personalet anviste steder. Ved foderspild fejer man øjeblikkelig efter sig.
 

Opsigelse af opstaldningskontrakten skal ske skriftligt til kontoret inden d. 20. i måneden før fraflytning. Dvs fraflytning 1. juni skal varsles senest 20. april. Vælger man at fraflytte før den meddelte fraflytningsdato, skal man betale fuld opstaldnings-, fold- og foderpris til og med denne. Depositum vil blive refunderet, når alle mellemværender med klubben er udredt og betalt.

Midlertidig fraflytning af boksen skal ligeledes varsles inden d. 20. i måneden før udflytning. Dvs hvis hesten skal på ferie i juli måned, skal dette varsles senest 20. maj. I den midlertidige fraflytningsperiode betales reservationspris pt kr 975,- per måned – og minimumsperioden for reservation er 1 måned. Dvs ved fraflytninger under 1 måned betales fuld opstaldnings-, fold-  og foderpris. Prisen for boksreservation er fra 01.04.2017 2000 kr per måned.

Forlængelse af midlertidige fraflytninger ud over det aftalte skal ligeledes varsles skriftligt til kontoret mindst 14 dage før oprindeligt aftalt tilbagekomstdato.

Ved fraflytninger korrekt varslet på minimum 1 måned, hvor hesten kommer tilbage til HRK indtil den 15. i måneden, betales fuld boksleje i hjemkomst måneden. Ved tilbagekomst efter den 15. i måneden betales ½ boksleje.

Ved varig opsigelse af opstaldningskontrakten mens hesten er midlertidigt fraflyttet, skal der betales fuld opstaldning i den sidste måned, hvor normalt opsigelsesvarsel (senest den 20. i måneden inden) indtræder, også hvis hesten er midlertidigt fraflyttet pgra sygdom, se nedenfor.

Ved midlertidig fraflytning pgra sygdom hos hesten gives der ikke refusion af indeværende måned. Dvs bliver hesten/ponyen syg den 17. i måneden, betales fuld pris måneden ud og derefter betales der reservation i henhold til ovenstående regler indtil hesten kommer tilbage til HRK eller opstaldningskontrakten opsiges endeligt.  Ved opsigelse af opstaldningskontrakten mens hesten er midlertidigt fraflyttet pgra sygdom, skal der betales fuld opstaldning i den sidste måned, hvor normalt opsigelsesvarsel (senest den 20. i måneden inden) indtræder.

Ved akut aflivning af hesten og hvis boksen ikke ønskes reserveret til evt ny hest, betales der fuld opstaldning måneden ud. Opstaldningskontrakten er således opsagt uden 1 måneds opsigelsesvarsel.

Al anciennitet mht vinduesbokse osv ophører ved kontraktens opsigelse.

Venteliste:
HRK er i den priviligerede situation, at alle bokse er fyldte og vi har oprettet en venteliste. Bokse på HRK tildeles efter følgende retningslinier:
 
Vi arbejder som udgangspunkt for, at der så vidt muligt er fuld belægning af boksene på HRK. Der skal dog være tilstrækkelig fleksibilitet til at kunne håndtere syge heste.
 
I Holte Ride-Klubs strategi fra 2017 er det besluttet, at klubben særligt skal fremme de 2 hoveddiscipliner, spring og dressur. Vi tilstræber derfor, at der opretholdes en god balance mellem spring og dressur, således at der fortsat kan fastholdes og tiltrækkes pensionærer indenfor begge discipliner.
 
Endvidere tilstræbes en god balance mellem ponyer og heste, således at både pony og hesteekvipager kan færdes sikkert og udøve deres sport tilfredsstillende.
 
Tildeling af bokse vil ske under hensyntagen til opretholdelse og fremme af den ønskede balance.
 
Eksisterende pensionærer kan i muligt omfang tildeles en boks forud for eksterne, såfremt den eksisterende pensionær anskaffer sig yderligere ponyer/heste.
 
Vinduesbokse tildeles efter anciennitet. 
 
 
 

Nyheder

Loading